Rynek wtórny

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rynek wtórny

Rynek wtórny jest obok rynku pierwotnego jednym z segmentów rynku finansowego.

 

Rynek finansowy.- 1JPG

 

Rys. Podział rynku kapitałowego ze względu na obrót.

O ile na rynku pierwotnym dochodzi do transakcji nowych emisji instrumentów kapitałowych to dopiero na rynku wtórnym dokonuje się właściwego obrotu tymi instrumentami finansowymi nazywanym obrotem wtórnym. Dopóki nabyty instrument finansowy nie znajdzie się na rynku wtórnym, inwestor może tylko czekać w niepewności na rezultat swojej inwestycji. Dopiero rynek wtórny dokona właściwej wyceny instrumentów kapitałowych. W ramach rynku wtórnego można wyróżnić:

  1. Rynek regulowany – zorganizowany i podlegający nadzorowi, na którym wszyscy uczestnicy mają jednakowe warunki kupna i sprzedaży oraz powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej.Transakcje odbywać się mogą na:a) rynku giełdowym,b) rynku pozagiełdowym.
  2. Rynek nieregulowany.

Podstawowym miejscem regulowanego rynku wtórnego, gdzie w określonym czasie i na określonych zasadach dokonuje się obrotu instrumentami rynku kapitałowego oraz instrumentami pochodnymi jest rynek giełdowy. Natomiast na rynku pozagiełdowym (ang. OTC-Over the counter market) odbywa się obrót walorami, dla których nie stawia się tak wysokich wymagań jak dla akcji notowanych na rynku giełdowym.

Ceny na tym rynku są cenami negocjowanymi pomiędzy poszczególnymi brokerami.

W Polsce miejscem na którym odbywają się transakcje na rynku giełdowym jest Giełda Papierów Wartościowych (GPWdziałająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Na giełdzie ustalany jest kurs instrumentu finansowego w tzw. systemie notowań. Może on być ciągły, gdy kurs ustalany jest od transakcji do transakcji lub jednolity, gdy kurs ustalany jest w określonym przedziale czasowym na podstawie zleceń kupna i sprzedaży oraz precyzyjnie określonego algorytmu. Do przedstawiania w sposób syntetyczny, ogólnej sytuacji na rynku oraz poszczególnych instrumentów finansowych  zbudowano różnego rodzaju indeksy giełdowe (indeksy rynku).

Oprócz tego indeksy spełniają kilka innych funkcji:

1. Są instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych.

2. Stanowią punkt odniesienia do oceny efektywności inwestowania.

3. Są przybliżeniem portfela rynkowego.

Obecnie transakcje zawierane są za pomocą systemów elektronicznych (przez internet), które otrzymuje inwestor po założeniu rachunku u pośrednika (np. w biurze maklerskim). Systemy zawierają opcje do analizy technicznej, dzięki czemu inwestor ma do dyspozycji całą gamę wskaźników umożliwiających dokonanie analizy w różnych przedziałach czasowych. Najważniejsze z nich zostały omówione w rozdziale „analiza techniczna”. Podczas zakładania rachunku inwestycyjnego należy się dokładnie zapoznać z możliwościami systemu jaki oferuje pośrednik. Coraz częściej mamy możliwość składania zleceń w trzech wersjach, których podstawowym celem jest realizacja zysków oraz ucinanie strat.